top of page

Vilkår
&
betingelser

1. GENERELT

Nedenstående vilkår er gældende mellem den person («Medlemmet»), hvis navn er anført i aftalen («Medlemsaftalen»), og VSK. Disse vilkår er en integreret del af Medlemsaftalen. Ud over Medlemsaftalen vil Medlemmet også være bundet af særlige vilkår, som til enhver tid måtte gælde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkår er tilgængelige på vores website.

2. MEDLEMSKAB AF VSK

2.1. Medlemskab af VSK kan tegnes af myndige personer, som:

2.1.1. Generelt har et godt helbred, hvor der ikke er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade.

 

2.1.2. Ikke har ubetalt gæld i forbindelse med tidligere medlemskab af VSK.

 

2.1.3. Ikke tidligere er blevet udelukket fra et VSK-center.

 

2.1.4. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af VSK.

 

2.2. Personer, som ikke er myndige, kan tegne et medlemskab hos VSK, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.

 

2.3. Ved indmelding bliver der taget et fotografi til identificering af Medlemmet, da medlemskabet er personligt og ikke kan benyttes af andre end Medlemmet selv.

 

2.4. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i Medlemsaftalen.

 

2.5. Medlemskabet af VSK er et løbende aftaleforhold, der er uafhængigt af bindingsperioden. Medlemskabet fortsætter således efter udløbet af den aftalte bindingsperiode og frem til ophør af medlemskabet i henhold til punkt 7.

 

2.6. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

 

2.7. Medlemskabet giver Medlemmet ret til at træne i Vestegnens SportsKlinik. Derudover har Medlemmet ret til at benytte sig af tilgængelige tilbud i henhold til gældende vilkår.

 

2.8. Opgradering af medlemskab: Medlemmet kan til enhver tid opgradere sit medlemskab for at få adgang til holdtræning, koncepter og tillægstjenester i henhold til VSK´s til enhver tid gældende tilbud. Opgraderinger træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

 

2.9. Nedgradering af medlemskab: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sit medlemskab for at reducere adgangen til tjenester, koncepter og tillægstjenester. Nedgraderinger træder i kraft efter udløbet af den måned, hvor Medlemmet nedgraderede sit medlemskab plus en måned.

 

2.10. Ved VSK’s ændring af medlemskabsstruktur, vil medlemmer, der har et medlemskab, som VSK  ikke længere tilbyder, blive overført til den enhver tid gældende medlemskabsstruktur. Ændring af medlemskabsstruktur vil blive varslet i overensstemmelse med punkt 7.6.

 

2.11. VSK vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.

 

2.12. VSK vil så vidt muligt tilpasse tilbud og åbningstider i tilgængelige træningscenter til medlemmernes ønsker og adfærd. Det aktuelle træningscenter vil undertiden kunne blive lukket eller have et nedsat antal tilbud i forbindelse med for eksempel helligdage, vedligeholdelse og force majeure (som defineret i punkt 9.1).

 

2.13. Der vil være kameraovervågning i VSK’s træningscentre.

 

2.16. Rabatordninger. Der vil for VSK’s samarbejdsklubber og andre samarbejdspartnere være mulighed for rabatordninger. Disse aftales indbyrdes med den gældende klub/partner.

 

2.16.1. Studerende tilbydes den til enhver tid gældende rabat ved tegning af et medlemskab. Denne studierabat forudsætter, at personen ved indmeldelse og derefter én gang årligt fremviser gyldigt studiedokumentation. Når betingelserne for studierabat ikke længere er opfyldt, vil det månedlige medlemskontingent stige til den til enhver tid gældende pris for den pågældende medlemskabstype. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil medlemmet aktivt benytter sig af din opsigelsesret i henhold til punkt 7.

 

2.16.2. Almindelig virksomhedsaftale. Medlemmer, som er registreret med en almindelig virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem VSK og den pågældende virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Medlemmet forpligter sig til at underrette VSK, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. VSK forbeholder sig retten til én gang årligt at bede om dokumentation for Medlemmets ansættelse i virksomheden. Når betingelserne for en almindelig virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, vil den månedlige medlemspris stige til den til enhver tid gældende pris for den pågældende medlemskabstype. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret i henhold til punkt 7.

 

2.16.2.2. Klubaftale. Medlemmer, som er registreret med en klubaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem VSK og den pågældende idrætsforening, så længe Medlemmet er kontingentbetalende medlem. Foreningen forpligter sig til at underrette VSK, hvis Medlemmets klubmedlemsskab ophører. Efter modtagelse af varsel forpligter VSK sig til senest inden for én (1) måned at informere Medlemmet skriftligt om, at betingelserne for den klubaftalen ikke længere er opfyldt. Medlemskontingentet vil samtidig stige til den til enhver tid gældende pris for den pågældende medlemskabstype. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret i henhold til punkt 7.

 

2.16.3. Senior. Personer vil fra og med det fyldte 67. år blive tilbudt den til enhver tid gældende rabat ved tegning af medlemskab.

 

2.16.4. Medlemskab for personer under 18 år

 

2.16.4.1. Personer 11-14 år. Personer vil fra og med det fyldte 11 år til og frem til det fyldte 14 år blive tilbudt en til enhver tid gældende rabat ved tegning af medlemskab. Fra og med det fyldte 15 år vil det månedlige medlemskontingent stige i henhold til de vilkår, der gælder for medlemmer i alderen 15-17 år jf. punkt

 

2.16.4.2. Personer i alderen 11-14 vil kun ifølge med en voksen have adgang til træningen. Dette forudsætter ligeledes at den voksne er i besiddelse af et gyldigt medlemsskab.

 

2.16.4.2. Personer 15-17 år. Personer vil fra og med det fyldte 15. år til og med det fyldte 17. år blive tilbudt den til enhver tid gældende rabat ved tegning af medlemskab. Fra og med det fyldte 18. år vil det månedlige medlemskontingent stige til den til enhver tid gældende pris for den pågældende medlemskabstype. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret i henhold til punkt 7.

 

2.17. VSK Ambassadører tilbydes den til enhver tid gældende rabat ved tegning af et medlemskab. Når betingelserne for ambassadørrabat ikke længere er opfyldt, vil det månedlige medlemskontingent stige til den til enhver tid gældende pris for den pågældende medlemskabstype. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil medlemmet aktivt benytter sig af din opsigelsesret i henhold til punkt 7.

3. BETALING AF MEDLEMSKAB

3.1. Medlemmet skal betale et månedligt medlemskontingent, indmeldingsgebyr og eventuelle øvrige gebyrer i henhold til VSK´ til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som i Medlemsaftalen har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet.Ved evt. prisstigninger varsles dette på forhånd i overensstemmelse med punkt 7.

3.2. Det månedlige medlemskontingent forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor der gælder særlige betingelser. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskontingentet betales ved forfald og skal kontakte VSK, hvis opkrævning ikke er modtaget.

3.3. Ved brug af automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for at indgå den nødvendige aftale med sin bank om automatisk hævning af det månedlige medlemskontingent til VSK. Denne aftale kan Medlemmet selv starte via sin medlemsprofil på vores website. Medlemmet skal til enhver tid sikre, at den angivne beløbsgrænse dækker fakturabeløbet, og sikre, at betaling sker inden forfald. Hvis Medlemmet ikke ønsker at oprette en automatisk betalingsaftale, eller Medlemmets bank ikke har bekræftet aftalen med VSK inden den 4. i måneden, vil der sendes mail/papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

3.4. Hvis Medlemmet ikke foretager betaling inden forfald, uafhængigt af betalingsmetode, vil der blive udstedt inkassovarsel med en ny forfaldsdato. Ved forsinket betaling vil VSK kunne kræve omkostninger og renter dækket i henhold til inkassoloven, renteloven og anden gældende lovgivning.

 

3.5. Hvis Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og modtager betalingspåmindelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformationen på fakturaen fra den eksterne inkassator, der skal benyttes ved betaling.

 

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sit månedlige medlemskontingent i bindingsperioden. En eventuel ændring af medlemskontingentet kan først gøres gældende af VSK efter udløbet af bindingsperioden og i overensstemmelse med punkt 7, medmindre Medlemmet selv ønsker at foretage ændringer i eksisterende medlemskab inden udløb af bindingsperioden. I de tilfælde, hvor Medlemmet har en særlig rabataftale med VSK, og rabataftalen ophører på et tidspunkt, hvor Medlemmet stadig er underlagt en bindingsperiode, har VSK ret til at hæve det månedlige medlemskontingent til den til enhver tid gældende pris for den pågældende medlemskabstype.

 

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedligt medlemskontingent, hvis:

 

3.7.1. Medlemskabet er sat i bero i henhold til punkt 6.

 

3.7.2. VSK har opsagt Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning i henhold til punkt 7.7.

3.7.3. Det træningscenter, som Medlemmet normalt bruger, ikke er tilgængeligt for træning, og der ikke efter VSK’ vurdering er noget tilgængeligt træningscenter inden for rimelig afstand.

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet forpligter sig til at:

4.1.1. Gøre sig bekendt med og følge VSK´ til enhver tid gældende Sikkerheds- og Trivselsregler (generelle), Sikkerheds- og Trivselsregler (børnepasning) og øvrige regler/retningslinjer, som findes på vores website.

 

4.1.2. Afholde sig fra at bruge dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. VSK vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer, som opholder sig i et af VSK’ træningscentre under en sådan kontrol, forpligter sig til efter anmodning at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.

 

4.1.3. Informere VSK ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

 

4.1.4. Informere VSK om forhold, der medfører, at Medlemmet ikke længere har ret til den aktuelle rabatordning. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

 

4.1.5. Registrere sig ved ankomst, før Medlemmet benytter sig af et VSK-center. Registrering foregår via QR kode i VSK app’en, alternativt ved brug af fysisk medlemskort såfremt Medlemmet ikke har en smartphone. VSK vil kunne kræve, at Medlemmet fremviser legitimation.

 

4.2. VSK skal hurtigst muligt informeres om eventuelt tab af medlemskort. VSK vil herefter spærre kortet og udstede et nyt medlemskort. Ved udstedelse af nyt medlemskort forpligter Medlemmet sig til at betale et gebyr til VSK i henhold til de til enhver tid gældende priser.

 

4.3. Medlemmet er ansvarlig for at opbevare medlemskortet på en sådan måde, at det ikke bliver misbrugt af andre. VSK skal hurtigst muligt informeres ved mistanke om misbrug.

 

4.4. Medlemmet afholder sig fra at virke påvirket af alkohol eller andre former for rusmidler under opholdet i centeret. Der kan ved særlige lejligheder arrangeret af VSK blive serveret alkoholiserede drikke. Dette varsles med minimum én (1) måned.

5. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG KOMMUNIKATION

5.1. I forbindelse med medlemskabet vil VSK behandle personoplysninger om Medlemmet. Information om, hvordan VSK behandler oplysninger om Medlemmet, og Medlemmets databeskyttelsesrettigheder, findes i vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

5.2. Generel information fra VSK om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har oplyst.

6. MEDLEMSKAB I BERO

6.1. Medlemmet kan søge om at få sit medlemskab i VSK sat i bero. «Sat i bero» betyder et midlertidigt ophør af medlemskabet i en tidsbegrænset periode.

 

6.3. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret.

 

6.4. I de tilfælde, hvor der gælder en bindingsperiode for Medlemskabet, vil bindingsperioden ligeledes være sat i bero i det antal dage, som medlemskabet er sat i bero. Når medlemskabet genoptages, genoptages den resterende bindingsperiode således også.

 

6.5. VSK vil ikke opkræve medlemskontingent hos Medlemmet i den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, i henhold til punkt 3.7.1. Den betalingsfri periode og den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, er af faktureringshensyn ikke nødvendigvis sammenfaldende.

 

6.6. Ved udløbet af den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, fortsætter medlemskabet på de betingelser, der følger af Medlemsaftalen. Hvis Medlemmet opsiger medlemskabet under beroperioden, vil en måneds opsigelsesperiode gælde efter afsluttet beroperiode.

 

6.7. Ved behov for at sætte medlemskabet i bero gentagne gange skal Medlemmet ved personlig henvendelse i centret oprette en bero-periode på ny. Ved forlængelse af bero skal henvendelsen finde sted inden udløbet af beroperioden.

 

6.8. Ved accept af at medlemskabet sættes i bero, vil VSK kunne kræve, at Medlemmet betaler et rimeligt administrationsgebyr i henhold til VSK’ til enhver tid gældende priser.

7. OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSAFTALEN

7.1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til VSK inden for to (2) uger efter indgåelse af Medlemsaftalen, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4. Medlemmet kan gøre brug af fortrydelsesretten ved at benytte kontaktformularen på vores website eller ved at sende en e-mail til kundeservice (hl@vestegnens.dk). Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis medlemskabet er indgået ved fysisk henvendelse i et VSK-center.

Medlemmet samtykker til og anerkender, at denne fortrydelsesret ophører, såfremt Medlemmet tager medlemskabet i brug inden fortrydelsesfristens udløb. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis medlemskabet er brugt til check-in i et VSK-center.

 

Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 

7.2. Medlemskabet kan opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned, dog vil medlemskabet som minimum løbe indtil udløbet af bindingsperioden. Efter udløbet af bindingsperioden bliver medlemskabet til et løbende aftaleforhold i henhold til punkt 2.6.

 

7.2.1. For nedgradering/opsigelse af tillægstjenester træder nedgraderingen/opsigelsen i kraft med et varsel på løbende måned plus en måned i henhold til punkt 2.11.

 

7.3. Ved opsigelse af medlemskab kan der benyttes enten kontaktformularen på vore website, e-mail til kundeservice (hl@vestegnens.dk), online via «Min side»eller brev. Alternativt kan Medlemmet eller værgen møde op personligt i et VSK-center, hvor en medarbejder kan guide til opsigelse via ovennævnte muligheder. VSK vil inden for to (2) uger efter modtagelse af opsigelsen skriftligt via e-mail eller brev bekræfte, at opsigelsen er registreret. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at opsigelse har fundet sted.

 

7.4. Såfremt Medlemmet har valgt medlemskab med binding, kan man i visse situationer ansøge om at afslutte medlemskabet, selvom bindingsperioden ikke er udløbet. Medlemmet skal i disse tilfælde kunne dokumentere, at der foreligger særlige uforudsete omstændigheder uden for Medlemmets kontrol. Derudover skal de anførte omstændigheder være årsag til, at Medlemmet bliver forhindret i at benytte medlemskabet. Anmodning om opsigelse skal være skriftlig og skal sendes til VSK uden ugrundet ophold efter, at omstændigheden/omstændighederne indtraf. VSK skal behandle anmodningen inden for en rimelig tid og senest inden for tre (3) uger efter modtagelse.

 

7.5. Hvis VSK og Medlemmet sammen skønner, at træningen indebærer en betydelig risiko for forværring af Medlemmets helbred, kan Medlemsaftalen bringes til ophør. VSK kan forlange en skriftlig udtalelse fra en sundhedsperson for at få bekræftet, at det er forsvarligt at lade Medlemmet træne hos VSK. Medlemmet vil ved ophør få tilbagebetalt eventuelt forudbetalt andel af medlemskontingentet.

 

7.6. VSK forbeholder sig ret til at foretage ændringer til Medlemsaftalen, herunder de generelle og særlige vilkår, priser og gebyrer, ligesom VSK forbeholder sig ret til at foretage ændringer i medlemskabsstrukturen, tjenester og produkter. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet i de følgende pkt. 7.6.1-7.6.7.

 

7.6.1. VSK forbeholder sig ret til en årlig prisjustering af medlemskontingentet for løbende aftaler i henhold til stigning/fald i forbrugerprisindekset uden forudgående varsling. Prisjusteringen beregnes på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset for de senest offentliggjorte 12 måneder forud for prisjusteringen.

 

7.6.2. En evt. rabatperiode eller rabataftale, som er tilknyttet medlemskabet, udløber.

 

7.6.3. VSK foretager større investeringer for at forbedre medlemmernes oplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale, opdatering, udskiftning og/eller modernisering af faciliteter.

 

7.6.4. Som følge af øgede udgifter forbundet med drifts- og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til VSK’ levering af ydelser til Medlemmet, såsom omkostninger til leverandører eller imødekommelse af inflation.

 

7.6.5. Som følge ændringer til skatte-, afgifts-, og momslovgivning.

 

7.6.6. For at sikre, at VSK overholder den til enhver tid gældende lovgivning, imødekommelse af anbefalinger krav eller påbud fra myndigheder, Anti Doping Danmark eller lignende.

 

7.6.7. VSK kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af Medlemsaftalen. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for VSK til håndtering af medlemshenvendelser- og betalinger, bortkomne medlemskort eller andet udstyr, eller som følge af ændringer i VSK’ forretningsgange.

 

7.6.8. Niveauet af eventuelle prisstigninger vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra VSK’ forøgede omkostninger.

 

7.6.9. Ændringer vil blive varslet i god tid via VSK’ digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for Medlemmet, varsles Medlemmet direkte minimum 45 dage før, ændringen træder i kraft. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 7.2. Ændringer i priser, gebyrer og medlemskabstyper anses altid for væsentlige ændringer.

 

7.7. VSK har ret til at spærre medlemskabet i en bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen. Væsentlig misligholdelse omfatter bl.a. følgende:

 

7.7.1. Manglende betaling af månedligt medlemskontingent, andre gebyrer og afgifter på trods af inkassovarsel eller anden for form påmindelse.

 

7.7.2. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser i henhold til punkt 4, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel fra VSK.

 

7.7.3. Overtrædelse af dopingbestemmelserne i punkt 4.1.2, herunder undladelse af at afgive dopingprøve på anmodning.

8. PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI

8.1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. VSK er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet i et VSK-center. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder for øvrige træningstilbud inden for rammerne af VSK.

 

8.2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Hvis Medlemmet glemmer ejendele under opbevaring i skabene i et VSK-center efter almindelig lukketid, har VSK ret til at bryde Medlemmets lås op og opbevare ejendelene. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger. VSK kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele, heller ikke i nævnte periode.

 

8.3. VSK er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer til et VSK-center. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING, LOVVALG, TVIST OG VÆRNETING

9.1. VSK er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer VSK´ træningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger uden for VSK´ kontrol, og VSK ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet, såsom krig, optøjer, strejke, epidemier, pandemier, embargoer, påbud eller anbefalinger fra myndigheder, som VSK enten er forpligtet til eller vælger at følge, mv. (force majeure).Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis.

 

9.2. Medlemsaftalen er underlagt dansk lov.

 

9.3. Tvister mellem Medlemmet og VSK skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole.

 

9.4. Medlemmet kan tillige klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet ved Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg på www.naevneneshus.dk.

 

9.5. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemsaftalen, har sidstnævnte forrang.

bottom of page